Нотаріуси України | ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ
ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ

ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ

Автор: Грищенко Людмила Анатоліївна

У правовому полі існує безліч видів договорiв, у разi укладення яких здiйснюється вiдчуження нерухомого майна. Однак кожен iз них має свою правову природу, особливостi та правовi наслiдки укладення i розiрвання.
За договором довiчного утримання одна сторона (вiдчужувач) передає другiй сторонi (набувачевi) у власнiсть житловий будинок, квартиру або їx частину, iнше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цiннiсть, взамiн чого набувач зобов’язується забезпечувати вiдчужувача утриманням та (або) доглядом довiчно.
Договiр довiчного утримання (догляду) має досить важливе значення у практичному життi. Здiйснення цього правочину дозволяє, з одного боку, матеріально забезпечити існування вiдчужувача, а з iншого, — надає кращу можливість набувачу отримати у власність нерухоме чи цiнне рухоме майно, так як оплатнiсть в цьому випадку носить триваючий характер.
У разi укладення договору довiчного утримання (догляду) набувач стає власником майна пiсля належного оформлення договору, але, на вiдмiну вiд набувача за договором дарування, обмежений у розпорядженнi таким майном на весь час чинностi договору, тобто за життя вiдчужувача. Зокрема, набувач не має права пiд час дiї договору обтяжувати одержане майно боргами, вiдчужувати його, передавати в заставу. Протягом життя вiдчужувача на це майно не може бути звернене стягнення. Тобто до смертi вiдчужувача право розпорядження майном, переданим за договором довiчного утримання, законодавчо обмежене.
Вказаний договiр укладається в письмовiй формi та пiдлягає обов’язковому нотарiальному посвiдченню.
Сторонами договору довічного утримання є відчужувач та набувач.
Відчужувачем може бути будь-яка фізична особа незалежно від його віку та стану здоров’я, що має майно на праві приватної власності (квартиру, будинок та інше цінне майно).
Набувачем може бути повнолітня дієздатна особа, яка в змозі надати належне матеріальне забезпечення. Набувачем майна за договором може бути і юридична особа.
У договорi довiчного утримання (догляду) можуть бути визначенi всi види матерiального забезпечення, а також yci види догляду (опiкування), якими набувач має забезпечувати вiдчужувача.
Форми такого забезпечення виражаються в наданні наступних благ:
1) житла – відчужувачеві повинна бути надана ізольована кімната, як правило, це житло надається відчужувачеві саме в тому житловому приміщенні, право власності на яке переходить набувачу за договором. В інших випадках повинно бути вказано місцезнаходження житла, кімнати, розмір тощо;
2) харчування — поділяється на два варіанти: а) види харчування, що повинні надаватись; б) конкретні види харчування в договорі не визначаються, а лише вказується, що набувач повинен забезпечувати відчужувачу майна необхідне харчування;
3) догляду – конкретні форми догляду в залежності від стану здоров’я відчужувача;
3) допомога – відчужувач може вимагати різних видів допомоги. Наприклад, отримання грошей за переказами, посилок, прибирання житла тощо.
Матерiальне забезпечення, яке щомiсячно має надаватися вiдчужувачу, пiдлягає грошовiй оцiнцi. Така оцiнка пiдлягає iндексацiї у порядку, встановленому законом.
3 метою дотримання набувачем зазначених обмежень при нотарiальному посвiдченнi договору, нотарiус накладає заборону на вiдчуження такого майна, яка знімається нотаріусом після смерті відчужувача та надання набувачем свідоцтва про смерть.
Договори довiчного утримання (догляду) можуть бути розiрванi в судовому порядку, в разі невиконання однією із сторін своїх обов’язків.
Траплялися випадки добровiльного розiрвання договору довiчного утримання двома сторонами, частiше причиною цього виступала змiна мiсця проживання Вiдчужувача, та необхiднiсть продажу майна, ще за життя вiдчужувача, або змiна мiсця проживання Набувача, який вже не мав можливостi надавати догляд, передбачений договором.
У випадку смерті набувача обов’язки за договором довічного утримання переходять до його спадкоємці, в разі їх згоди. Спадкоємці повинні продовжити утримувати відчужувача згідно з укладеним договором довічного утримання.
Пiдводячи пiдсумок потрiбно зазначити, що це перш за все, один iз способiв забезпечення пiклуванням ociб, якi позбавленi його у зв’язку з рiзними обставинами (старiсть, інвалідність, тяжка хвороба чи iнший розлад здоров’я тощо).

Приватний нотаріус
Миколаївського міського нотаріального округу Грищенко Л.А.
Місто Миколаїв, вулиця Велика Морська, будинок №111/1, тел.. 37-37-70, 37-50-01