Нотаріуси України | Грищенко Людмила Анатоліївна
профіль нотаріуса РОЗГОРНУТИ ПОШУК ЗГОРНУТИ ПОШУК
Нотаріуси поруч
Грищенко Людмила Анатоліївна
Підтверджений нотаріус
Адреса: 54055, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 111/1 Прокласти маршрут
Телефон: +380512373770 +380679480680 +380512375001
Досвід роботи: 15 років
Володіє мовами: РосійськаУкраїнська
Номер ліцензії: 5005

Оформлення спадщини

консультації щодо оформлення спадщини безкоштовні

Приватний нотаріус Грищенко Л.А.


ПУБЛІКАЦІЇ
ЩО ТАКЕ ЗАПОВІТ?

Треба розуміти, що не будь-яке розпорядження фізичної особи, зроблене на випадок смерті, вважатиметься заповітом. У зв'язку з цим розглянемо ознаки, якими характеризується заповіт. Заповіт — це особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Право на заповіт має особа з повною цивільною дієздатністю. Діє принцип свободи заповіту. Він означає, що заповідач має право заповідати належне йому майно будь-якій особі. Причому документальні докази щодо наявності цього майна або згода особи, на яку посвідчується заповіт зовсім не обов'язкова. Необхідно зазначити, що право на спадкування отримують особи, зазначені в заповіті, а тільки в разі його відсутності, або визнання недійсним — право на спадкуванання одержують спадкоємці за законом. Заповіт може бути посвідчений на користь однієї або кількох осіб, незалежно від того, чи перебувають вони із заповідачем в родинних стосунках, заповідач може без вказівки причин позбавити права на спадкоємство своїх родичів, однак він не може позбавити права на спадкування осіб, які мають право на обов’язкову частку в спадщині (ст.1241 Цивільного кодексу України). Так, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов’язкова частка). Заповіт припускає обов'язкову письмову форму і посвідчення відповідною посадовою особою. Заповіт, складений особою, що не мала на це право, а також заповіт, складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення, є нікчемним. Заповіт складається у письмовій формі, із зазначенням місця та часу його складення, та має бути особисто підписаний заповідачем. Також він повинен бути посвідчений нотаріусом, або іншими посадовими особами, яких законодавством наділено такого права ( лікарем — у госпіталі, лікарні, іншому закладі охорони здоров'я, в якому особа перебуває на лікуванні, капітаном судна — якщо особа перебуває в плаванні, та іншими посадовими особами, які зазначені в ст.1252 Цивільного кодексу України). Заповіт може бути записаний власноручно заповідачем або на його прохання записаний нотаріусом за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. Нотаріус та інші посадові особи, які уповноважені посвідчувати заповіти, мають попередньо ознайомитися зі змістом заповіту, упевнитись у справжності волі заповідача, аби унеможливити виникнення спору у майбутньому та визнання заповіту недійсним. Спадкоємцями за заповітом можуть бути: фізичні особи, юридичні особи, держава. Право фізичної особи на заповіт невід'ємно пов'язано з його особистим правом щодо розпорядження своїм майном та вільного вибору на призначення спадкоємців. Заповідач може на свій розсуд розпорядитися своїм правом і у будь-який час скасувати, змінити або скласти новий заповіт, не зазначаючи причин прийнятого ним такого рішення. Заповіт складається за життя людини, а підлягає виконанню тільки після його смерті. Факт смерті заповідача є умовою для набуття чинності заповіту. Волевиявлення спадкоємців (прийняти або не прийняти спадщини) має значення тільки на момент смерті заповідача та відкриття спадщини. Дуже важливо скласти заповіт так, щоб в майбутньому не виникло різночитання волі заповідача, і щоб оформлення спадщини проходило саме так, як того хотів заповідач. Існує декілька різновидів заповітів - заповіти подружжя, заповіти з умовою, секретні заповіти, заповіти, посвідчені при свідках, але такі заповіти в нотаріальній практиці зустрічаються дуже рідко. З питань посвідчення заповіту можливо звертатись за адресою: місто Миколаїв, вулиця Велика Морська, будинок №111/1, тел. 37-37-70, 37-50-01 Приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу Грищенко Л.А.

Детальніше 2018.02.07
ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ

У правовому полі існує безліч видів договорiв, у разi укладення яких здiйснюється вiдчуження нерухомого майна. Однак кожен iз них має свою правову природу, особливостi та правовi наслiдки укладення i розiрвання. За договором довiчного утримання одна сторона (вiдчужувач) передає другiй сторонi (набувачевi) у власнiсть житловий будинок, квартиру або їx частину, iнше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цiннiсть, взамiн чого набувач зобов'язується забезпечувати вiдчужувача утриманням та (або) доглядом довiчно. Договiр довiчного утримання (догляду) має досить важливе значення у практичному життi. Здiйснення цього правочину дозволяє, з одного боку, матеріально забезпечити існування вiдчужувача, а з iншого, — надає кращу можливість набувачу отримати у власність нерухоме чи цiнне рухоме майно, так як оплатнiсть в цьому випадку носить триваючий характер. У разi укладення договору довiчного утримання (догляду) набувач стає власником майна пiсля належного оформлення договору, але, на вiдмiну вiд набувача за договором дарування, обмежений у розпорядженнi таким майном на весь час чинностi договору, тобто за життя вiдчужувача. Зокрема, набувач не має права пiд час дiї договору обтяжувати одержане майно боргами, вiдчужувати його, передавати в заставу. Протягом життя вiдчужувача на це майно не може бути звернене стягнення. Тобто до смертi вiдчужувача право розпорядження майном, переданим за договором довiчного утримання, законодавчо обмежене. Вказаний договiр укладається в письмовiй формi та пiдлягає обов'язковому нотарiальному посвiдченню. Сторонами договору довічного утримання є відчужувач та набувач. Відчужувачем може бути будь-яка фізична особа незалежно від його віку та стану здоров’я, що має майно на праві приватної власності (квартиру, будинок та інше цінне майно). Набувачем може бути повнолітня дієздатна особа, яка в змозі надати належне матеріальне забезпечення. Набувачем майна за договором може бути і юридична особа. У договорi довiчного утримання (догляду) можуть бути визначенi всi види матерiального забезпечення, а також yci види догляду (опiкування), якими набувач має забезпечувати вiдчужувача. Форми такого забезпечення виражаються в наданні наступних благ: 1) житла – відчужувачеві повинна бути надана ізольована кімната, як правило, це житло надається відчужувачеві саме в тому житловому приміщенні, право власності на яке переходить набувачу за договором. В інших випадках повинно бути вказано місцезнаходження житла, кімнати, розмір тощо; 2) харчування - поділяється на два варіанти: а) види харчування, що повинні надаватись; б) конкретні види харчування в договорі не визначаються, а лише вказується, що набувач повинен забезпечувати відчужувачу майна необхідне харчування; 3) догляду – конкретні форми догляду в залежності від стану здоров’я відчужувача; 3) допомога – відчужувач може вимагати різних видів допомоги. Наприклад, отримання грошей за переказами, посилок, прибирання житла тощо. Матерiальне забезпечення, яке щомiсячно має надаватися вiдчужувачу, пiдлягає грошовiй оцiнцi. Така оцiнка пiдлягає iндексацiї у порядку, встановленому законом. 3 метою дотримання набувачем зазначених обмежень при нотарiальному посвiдченнi договору, нотарiус накладає заборону на вiдчуження такого майна, яка знімається нотаріусом після смерті відчужувача та надання набувачем свідоцтва про смерть. Договори довiчного утримання (догляду) можуть бути розiрванi в судовому порядку, в разі невиконання однією із сторін своїх обов'язків. Траплялися випадки добровiльного розiрвання договору довiчного утримання двома сторонами, частiше причиною цього виступала змiна мiсця проживання Вiдчужувача, та необхiднiсть продажу майна, ще за життя вiдчужувача, або змiна мiсця проживання Набувача, який вже не мав можливостi надавати догляд, передбачений договором. У випадку смерті набувача обов’язки за договором довічного утримання переходять до його спадкоємці, в разі їх згоди. Спадкоємці повинні продовжити утримувати відчужувача згідно з укладеним договором довічного утримання. Пiдводячи пiдсумок потрiбно зазначити, що це перш за все, один iз способiв забезпечення пiклуванням ociб, якi позбавленi його у зв'язку з рiзними обставинами (старiсть, інвалідність, тяжка хвороба чи iнший розлад здоров'я тощо). Приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу Грищенко Л.А. Місто Миколаїв, вулиця Велика Морська, будинок №111/1, тел.. 37-37-70, 37-50-01

Детальніше 2018.02.07
КАК ПРИГЛАСИТЬ ГРАЖДАНИНА ДРУГОЙ СТРАНЫ В ГОСТИ?

В свете последних изменений во взаимоотношениях с Российской Федерацией, для граждан России на границе очень часто требуют приглашения, независимо от наличия родственных отношений, наличия имущества или других обстоятельств, особенно это касается мужчин, призывного возраста. Если вы хотите пригласить родственников на празднование юбилея или свадьбы, увидеть старого школьного товарища, которые сейчас проживают в Российской Федерации, будьте готовы к тому, что Вам придется подготовить для них документ, а именно приглашение, которое им понадобится при пересечении границы. Документ о приглашении иностранца оформляется нотариусом в виде заявления, которое составляется по общим правилам и изготавливается на специальном бланке нотариальных документов, с заверением подлинности подписи заявителя (принимающей стороны). Что необходимо знать чтобы оформить такое приглашение: Во-первых–прийти лично к нотариусу, со своим паспортом и идентификационным кодом; Во вторых–знать Фамилию, Имя, Отчество, гражданина, которого будете приглашать, дату рождения, место проживания, реквизиты паспортного документа, с которым гражданин будет въезжать в Украину, сведения о поездке – цель поездки (например посещение родственников или отдых), период запланированной поездки, количество въездов, место проживания в Украине. Гражданин Украины, который приглашает иностранного гражданина в гости, должен знать о том, что он берет на себя обязательство, взять на себя возможные расходы, связанные с пребыванием и выездом из Украины приглашенного лица, а также предоставления ему места проживания и в случае необходимости, медицинской помощи. Также хочется предупредить граждан, которые приглашают иностранцев в Украину, что согласно ст. 32 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», а именно: физические или юридические лица, которые приглашали или принимали иностранцев и лиц без гражданства, устраивали их незаконный въезд, проживание, трудоустройство, содействие в уклонении от выезда по истечении срока пребывания, по решению суда в установленном законом порядке возмещают расходы, причиненные государству вследствие выдворения указанных иностранцев и лиц без гражданства. По вопросам оформления приглашений иностранных граждан вы можете обратиться по адресу: город Николаев, улица Большая Морская, 111/1, частный нотариус Грищенко Людмила Анатольевна, телефон: 37-37-70, 37-50-01, 06789480680

Детальніше 2018.02.07
Написати нотарiусу